Medarbejdertilfredshed

Gennem en periode på 9 måneder hjalp BASE® med at skabe bevidsthed om, og holde fokus på arbejdsmiljøet midt i en stor omstillingsproces. Trivslen blandt medarbejdere og i grupper øgedes markant, for de områder hvor BASE var i brug.

LÆS MERE
PROJEKTBESKRIVELSE

Målrettede initiativer og aktiv opfølgning øgede arbejdsglæden og effektiviteten markant

Herlev og Gentofte Hospital havde i den store service og logistik afdeling (Rengøring, Logistik, Ernæring med i alt ca. 900 ansatte) haft arbejdsmiljøproblemer og i visse områder et relativt stort sygefravær.

Derudover står hospitalet overfor i løbet af 2020 at tage et stort nybyggeri i brug. Et byggeri der gør at den kliniske logistik og dermed anvendelsen af hospitalets funktioner og servicefunktioner ændres og skærpes i en mere agil og gennemsigtig retning.

Det kan for personalet være en stor mundfuld, både praktisk og følelsesmæssigt for såvel den enkelte som for de teams og grupper der skal implementere forandringen. Dette betød at en afdeling, der i forvejen var udfordret arbejdsmiljømæssigt, også ville komme under et relativt stor forandringspres og et voldsomt forventningspres fra alle de kliniske afdelinger rettet mod serviceafdelingen.

Det var derfor nødvendigt at finde nye veje til både at skabe viden om- og forståelse af de interne processer i afdelingen. Ledere havde brug for at få større indsigt i hvad eventuelle udfordringer for den enkelte var forankret i, ligesom medarbejderne havde brug for at forstå egne og kollegaers reaktioner på forandringerne bedre.

Inden igangsættelse af initiativet, blev fem enheder udvalgt som test-emner i det forløb der skulle løbe over de næste ni måneder. For at følge progressionen, afholdtes der løbende workshops med de enkelte medarbejdere i afdelingerne for at følge udviklingen i medarbejdertilfredsheden over tid.

Gennem BASE® blev de enkelte medarbejder og ledere opmærksomme på udfordringerne i de udvalgte enheder, og denne opmærksomhed førte til at ledelsen af afdelingen udvalgte en række initiativer der skulle bistå med at øge tilfredsheden.

Gennem en periode fulgte ledelsen aktivt tilfredsheden, og tilpassede løbende initiativerne for at sikre at disse havde en positiv afspejling ned i de enkelte afdelinger. Den løbende monitorering gjorde ledelsen aktivt opmærksomme på udfordringer og problemer i organisationen, og gjorde dem i stand til proaktivt at arbejde med medarbejdertilfredsheden, og derved øge effektiviteten af de enkelte afdelinger.

DISCLAIMER: Herlev/Gentofte bistod som en del af det indledende forskningsprojekt, der senere skulle danne grundlag for BASE®. Gennem projektet, der varede over ni måneder, blev empiri indsamlet og hypoteser testet med henblik på at kunne bibringe konklusionerne i den endelige version af BASE.

HIGHLIGHTS

Fra reaktiv til proaktiv, fra tro og synes til viden om

Værktøjet ændrede opfattelsen af måden hvorpå Service og logistik-afdelingen arbejdede med medarbejdertilfredshed, der tidligere havde været præget af en mere reaktiv tilgang, hvor den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse udgjorde største del af aktiviteterne omkring det sunde arbejdsmiljø.

Gennem real-tids data opsamlet i BASE®, blev der gjort op med det reaktive paradigme, og ledelsen fik mulighed for aktivt at arbejde med arbejdsmiljøinitiativer gennem ledelsesrapporteringsdelen af BASE®.

Medarbejdertilfredsheden blev øget, sygefraværet faldt og understøttelsen af et sundt arbejdsmiljø blev etableret, med større arbejdsglæde og psykologisk tryghed for den enkelte.

FREMADRETTET

Den store implementering

Efter at have testet værktøjet i en række afdelinger, valgt Herlev/Gentofte hospital at implementere værktøjet på tværs af organisationen, hvilket gennemførtes over to måneder, hvor medarbejderregistre blev implementeret og værktøjet blev tilpasset til de resterende afdelinger på hospitalet.

Projektteam

Louise Lindhof — Leder for Service & Logistik, Herlev-Gentofte Hospital
Richard L. Hansen — Forsker, Organisationsadfærd og Forandringsledelse, CBS
Stefan K. Johansen — Teknisk opsætning og vedligehold

Resultater

En 10% stigning i medarbejdertilfredshed
Et skift fra negative til positive emotioner
Forståelse af de primære drivere af utilfredshed
Træning af mellemledelse på baggrund af BASE®

0
Datapunkter indsamlet
0
Initiativer igangsat
0
% øgning i medarbejdertilfredshed
DEL DETTE PROJEKT